Przejdź do treści Przejdź do menu

Kontrast: C1 C2 C3 C4

Rozmiar czcionki: A A+ A++

BIP Dom Kultury w Baniach

SHIFT + ALT + H - Strona główna

SHIFT + ALT + M - Zawartość strony

SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka

SHIFT + ALT + 0-9 - Menu

Strona główna


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dom Kultury w Baniach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dom Kultury w Baniach   https://www.dkbanie.pl   

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-15.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa pozwala na używanie poniższych skrótów klawiszowych w celu ułatwienia poruszania się:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Tworek, biuro@dkbanie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 914-166-366. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Ilość kondygnacji nadziemnych - 2 (sala widowiskowa i mała sala przed wejściem), dojście schodami na piętro.
    Parter posiada osobne wejście do małej sali tzw.kawiarenki z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i specjalnie przystosowaną łazienką.
  2. Dojście na piętro tylko schodami, brak windy oraz platform.
  3. Wejście do małej sali na parterze posiada podjazd, łazienka posiada oznakowanie dla osób niepełnosprawnych oraz zainstalowane barierki przy toalecie.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodał dokument: Katarzyna Tworek 31-03-2020 11:44:45
Wytworzył dokument: Katarzyna Tworek 31-03-2020
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Tworek 15-06-2020 13:22:09